RSS Feed

Turpinās darba vidē balstītu mācību īstenošanas pilnveide

Darba vidē balstītas (DVB) mācības ir profesionālās izglītības forma, kurā audzēknis praktiskās iemaņas un zinības vismaz pusi no mācību laika apgūst reālā darba vidē uzņēmumā, bet teorētiskās zināšanas tiek apgūtas profesionālās izglītības iestādē. Šī mācību forma ir Eiropas Savienībā atzīta par vienu no labākajiem veidiem, kā motivēt audzēkni iesaistīties profesionālajā izglītībā.

Taču saskaņā ar Latvijas Darba devēju konfederācijas 2015.gadā veiktā pētījuma „Par prakšu pieejamību un kvalitāti Latvijā” rezultātiem
tikai trešdaļa no Latvijas uzņēmumiem tuvākā gada laikā vēlētos vai drīzāk vēlētos uzņemt praktikantus. Tāpēc rodas jautājums – kā motivēt darba devējus iesaistīties DVB mācību nodrošināšanā, mazinot izdevumus, kas rodas DVB mācību laikā.

Ekonomikas ministrija (EM) Informatīvajā ziņojumā par darba devēju atbalsta pasākumu iesaistīties darba vidē balstītā izglītības sistēmā fiskālo ietekmi uz valsts budžetu piedāvāja trīs DVB mācību atbalsta modeļus – stipendija, diferencēta minimālā alga un nodokļu atlaides. Valdībā (25.08.2015.) tika atbalstīts modelis, kas paredz, ka darba devējs audzēknim maksā stipendiju, kura netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmēm. Audzēknim piešķir mācekļa statusu, jo viņš uzņēmumā iziet daļu no darba vidē balstītu mācību procesa, bet otru daļu – izglītības iestādē. Netiek slēgts darba līgums, bet trīspusējais apmācību līgums. Stipendiju modelī paredzama vislielākā uzņēmēju iesaiste un piedāvātais mācību vietu skaits. Modeļa ieviešanas ietekme uz valsts pamatbudžetu līdz 2020. gadam būtu aptuveni 2,3 miljoni euro, bet no 2021. līdz 2030. gadam – 4,2 miljoni euro.

Valdība ir uzdevusi Izglītības un zinātnes ministrijai, sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Finanšu ministriju un sociālajiem partneriem līdz 2015.gada 30. novembrim izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu par darba vidē balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas kārtību.

 

Avots: IZM

13.10.2015.

error: Content is protected !!