RSS Feed

Noteikumos par Latvijas izglītības klasifikāciju ietverti Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņi

2017. gada 13. jūnijā Ministru kabinets pieņēma jaunus noteikumus par Latvijas izglītības klasifikāciju. Noteikumi tika izstrādāti Latvijas izglītības klasifikācijas salīdzināšanai ar Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju (ISCED-F 2013), kā arī tajos ir noteikti Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņi un tiem atbilstoši zināšanu, prasmju un kompetenču apraksti.

Lasīt vairāk »Jauna izglītības iestāžu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas kārtība

2016. gada 20. decembrī Ministru kabinets pieņēma jaunus noteikumus „Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktas institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”, kas turpmāk regulē izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas, kā arī izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas kārtību.

Lasīt vairāk »Apstiprināts plāns karjeras izglītībai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020.gadam

2015.gada 30. decembrī ar Ministru kabineta (MK) rīkojumu tika apstiprināts „Karjeras izglītības īstenošanas plāns valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020.gadam”. Plānu sagatavoja Izglītības un zinātnes ministrija saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam. Plāns paredz nodrošināt karjeras izglītības sistēmas attīstību un pakalpojumu pieejamību.

Lasīt vairāk »Izglītības likums nosaka astoņu līmeņu Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru

2015.gada 18. jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Izglītības likumā, ar kuriem likums tiek papildināts ar jaunu pantu par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru (8.1 pants).

Lasīt vairāk »Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņi pielīdzināti profesionālās kvalifikācijas līmeņiem

2015.gada 23. aprīlī Saeima pieņēma Grozījumus Profesionālās izglītības likumā. Vairāki no pieņemtajiem grozījumiem attiecas uz profesionālās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas līmeņu sasaisti ar Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru.

Lasīt vairāk »Grozījumi Profesionālās izglītības likumā (23.04.2015.) palielina darba devēju lomu

23. aprīlī Saeima trešajā lasījumā pieņēma grozījumus Profesionālās izglītības likumā. Ar šiem grozījumiem likumā pieaug darba devēju un citu sociālo partneru iesaiste profesionālās izglītības attīstībā un īstenošanā.

Lasīt vairāk »Par starptautiskiem sasniegumiem apbalvos arī profesionālās izglības audzēkņus un viņu skolotājus

Līdz šim Ministru kabineta (MK) Diplomu varēja saņemt audzēkņi un skolēni (un pedagogi) par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs. Šāds apbalvojums turpmāk tiks piešķirts arī profesionālās izglītības audzēkņiem un absolventiem par gūtajiem sasniegumiem starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos, kā arī augstākās izglītības iestāžu studējošajiem par sasniegumiem starptautiskajos konkursos un sacensībās.

Lasīt vairāk »Apstiprināts jauns otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarts

2014.gada 26. augustā Ministru kabinets (MK) apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos „Noteikumus par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, kas paredz vairākas izmaiņas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošanā.

Lasīt vairāk »Informatīvs materiāls par izglītības iestāžu rīkojumu sagatavošanu (2012)

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir sagatavojis informatīvu materiālu par rīkojumiem un to pielikumiem, kurus izglītības iestādes vadītājam ir jāizdod atbilstoši noteiktiem likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, lai nodrošinātu izglītības iestādes vadības procesus, normatīvo aktu prasību ievērošanu izglītības iestādes darbībā, kā arī veicinātu izglītības procesa īstenošanas kvalitāti.

Lasīt vairāk »Izstrādātas 2012./2013.m.g. centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.662 „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās” (30.08.2011.) 20.punktu Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis 2012./2013.mācību gada centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas 62 profesionālām kvalifikācijām.

Lasīt vairāk »« Older Entries

error: Content is protected !!