RSS Feed

Apstiprināts jauns otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarts

2014.gada 26. augustā Ministru kabinets (MK) apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos „Noteikumus par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, kas paredz vairākas izmaiņas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošanā.

Jaunie noteikumi paredz studiju rezultātu sasniegšanu atbilstoši Latvijas Izglītības klasifikācijā noteiktajām Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. vai 7.līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei. Profesionālā bakalaura programmas saturam jānodrošina Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 6.līmenim, bet profesionālā maģistra programmas saturam – Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 7.līmenim atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences. Līdz ar to studiju rezultāti būs starptautiski salīdzināmi.

Ar jauno standartu tiek noteikts minimālais kontaktstundu apjoms. Programmās kuras īsteno pēc vidējās izglītības apguves, obligātajā saturā jāietver studiju kursi, kas nodrošina profesionālas kompetences sasniegšanu uzņēmējdarbībā. Atbilstoši Vides aizsardzības likumam un Civilās aizsardzības likumam otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās būs jāiekļauj vides aizsardzības kurss, ilgtspējīgas attīstības kurss un civilās aizsardzības kurss.

Jaunajos MK noteikumos ietverti precīzi nosacījumi katra līmeņa studiju rezultātu vērtējumam desmit ballu skalā. Tāpat noteikumos sniegti nosacījumi vērtējumu „ieskaitīts” un „neieskaitīts” piemērošanai.

MK noteikumi stājās spēkā 2014.gada 12. septembrī un ar tiem iespējams iepazīties šeit.

 

Avots: MK

1.10.2014.

error: Content is protected !!