RSS Feed

Apstiprināta profesionālā izglītība darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”

2014.gada 2. septembrī Ministru kabinets apstiprināja ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”. Darbības programma ir nacionāla līmeņa plānošanas dokuments, kas iezīmē Latvijai piešķirto ESF, ERAF un Kohēzijas fonda finansējumu. Latvijai kopumā pieejami 4,418 miljardi eiro, ieskaitot Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansējumu 29 miljonus eiro.

Darbības programmā ir astoņi prioritārie virzieni un viens no tiem ir „Izglītība, prasmes un mūžizglītība”, kam no ERAF līdzekļiem paredzēti 326,424 milj. eiro, un no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem – 280,589 milj. eiro.

Profesionālās izglītības jomā darbības programma no ERAF līdzekļiem paredz palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu. Atbalsts tiks sniegts arī mācību vides uzlabošanai integrētās izglītības iestādēs, kas īsteno gan vispārējās, gan profesionālās izglītības programmas, un koledžās.

No ESF līdzekļiem paredzēts atbalsts pasākumiem, lai samazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, karjeras izglītības attīstībai un pakalpojumu pieejamības paplašināšanai profesionālajā izglītībā. Paredzēts paplašināt darba vidē balstītās mācības un nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai, attīstīt profesionālās izglītības saturu atbilstoši mainīgajām darba tirgus prasībām. Atbalstīta tiks profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla profesionālās kompetences pilnveide. Pieaugušo prasmju un kvalifikācijas pilnveidē paredzēts iesaistīt profesionālās izglītības iestādes. Tiks turpināts atbalsts nozaru izpētei un nozaru kvalifikāciju struktūru izstrādei, profesiju standartu un specializācijas pamatprasību izstrādei, profesionālās izglītības pamatprogrammu un profesionālo kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādei; modulāro profesionālās izglītības programmau un mācību līdzekļu un metodiskos materiālu, t.sk. novērtēšanas materiālus u.c.

Pēc pozitīva EK lēmuma par programmu vēl jāpabeidz normatīvās bāzes un vadības un kontroles sistēmas izstrāde, ko plānots paveikt līdz 2014.gada beigām.

 

Avots: MK

1.10.2014.

error: Content is protected !!