RSS Feed

Apstiprināts plāns karjeras izglītībai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020.gadam

2015.gada 30. decembrī ar Ministru kabineta (MK) rīkojumu tika apstiprināts „Karjeras izglītības īstenošanas plāns valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020.gadam”. Plānu sagatavoja Izglītības un zinātnes ministrija saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam. Plāns paredz nodrošināt karjeras izglītības sistēmas attīstību un pakalpojumu pieejamību.

Karjeras izglītības īstenošanas plānā paredzēto pasākumu īstenošana notiks Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirtā valsts budžeta finansējuma un plānoto Eiropas Sociālā fonda līdzekļu ietvaros.

Lai nodrošinātu skolēniem iespējas apgūt karjeras vadības prasmes, paredzēts paplašināt vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu sadarbību ar darba tirgu, pilnveidot informatīvā un metodiskā atbalsta resursus, kā arī attīstīt karjeras izglītībā iesaistīto speciālistu kompetences.

Paredzēts izstrādāt karjeras izglītības un karjeras attīstības atbalsta īstenošanas modeļus vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, metodiskos ieteikumus karjeras attīstības atbalsta ietekmes izvērtēšanai, vadlīnijas karjeras izglītībai, kā arī vienotus informācijas un metodiskos resursus, t.sk., e-vidē gan skolotāju, gan skolēnu vajadzībām. Plānā ietverta arī profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrāde, un mācības paredzētas skolotājiem, pedagogiem – karjeras konsultantiem, izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldību pārstāvjiem. Nacionālā līmenī un izglītības iestādēs plānoti daudzveidīgi karjeras attīstību veicinoši pasākumi.

Ar plānu un tā pielikumiem var iepazīties šeit.

 

Avots: MK

12.01.2016.

error: Content is protected !!