RSS Feed

Jauna izglītības iestāžu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas kārtība

2016. gada 20. decembrī Ministru kabinets pieņēma jaunus noteikumus „Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktas institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”, kas turpmāk regulē izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas, kā arī izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas kārtību.

Noteikumos iekļauti profesionālās izglītības kvalitātes starptautiskie (EQAVET) indikatori:
1. pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē;
2. izglītojamo dalība profesionālās izglītības programmās;
3. profesionālo izglītību ieguvušie;
4. izglītību ieguvušo nodarbinātība;
5. apgūto prasmju izmantošana darba vietā;
6. riska grupu iekļaušanās profesionālajā izglītībā;
7. profesionālās izglītības programmu pieprasījuma apzināšana darba tirgū;
8. profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana.

Izmaiņas izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas kārtībā paredz arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) tiesības ierosināt ārkārtas akreditāciju un ārkārtas izglītības iestādes vadītāja novērtēšanu pēc izglītības iestādes dibinātāja vai Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājuma. Ir pastiprināta izglītības iestādes dibinātāja loma izglītības kvalitātes nodrošināšanā, paaugstinātas prasības lēmuma pieņemšanai par izglītības iestādes vai izglītības programmas akreditāciju u.c. izmaiņas.

Ministru kabineta noteikumos ir noteikta detalizēta izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība un ietvertas normas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendāciju izpildei.

Ministru kabineta noteikumi stājās spēkā 2016.gada 23.decembrī.

Ar Ministru kabinets noteikumiem var iepazīties šeit.

 

Avots: IZM

23.12.2016.

error: Content is protected !!