RSS Feed

Norisinājās OECD ziņojuma „OECD Latvijas Prasmju stratēģija: Novērtējums un rekomendācijas” prezentācija

Latvijas Nacionālās prasmju stratēģijas OECD ziņojuma „OECD Latvijas Prasmju stratēģija: Novērtējums un rekomendācijas” prezentācija norisinājās 2019.gada 19.decembrī, kuras laikā notika ziņojuma prezentācija un paneļdiskusija par secinājumiem un rekomendācijām.

Ziņojuma prezentācijā tika uzsvērtas četras prioritārās jomas Latvijas prasmju snieguma uzlabošanai ar sekojošiem ieteikumiem:

1. prioritāte. Izglītojamo prasmju rezultātu stiprināšana

 • Palielināt kapacitāti mācībspēku kvalifikācijas uzlabošanai,
 • Sekmēt pastāvīgu kvalitātes uzlabošanu no agrīnas pirmsskolas izglītības un aprūpes līdz pat vidējai izglītībai,
 • Palielināt vienlīdzību starp pilsētām un laukiem,
 • Stiprināt profesionālo izglītību.

2. prioritāte. Mūžizglītības kultūras veicināšana

 • Palielināt informētību par pieaugušo izglītību,
 • Samazināt šķēršļus pieaugušo izglītībai,
 • Paplašināt pieaugušo izglītības piedāvājumu,
 • Paaugstināt pieaugušo izglītības kvalitāti.

3. prioritāte. Prasmju nelīdzsvarotības samazināšana darba tirgū

 • Stiprināt augstākās izglītības sistēmas atsaucību mainīgajam prasmju pieprasījumam,
 • Talantus noturēt Latvijā, veicinot ilgtspējīgu algu kāpumu un darba apstākļu uzlabošanu,
 • Atbalstīt iekšēju mobilitāti un piesaistīt prasmīgus ārzemju darbiniekus.

4. prioritāte. Prasmju pārvaldības sistēmas stiprināšana

 • Stiprināt prasmju politikas stratēģijas un pārraudzību;
 • Uzlabot sadarbību dažādos valdības līmeņos ar iesaistītajām pusēm;
 • Veidot integrētu prasmju uzraudzības un informācijas sistēmu;
 • Palielināt ieguldījumus pieaugušo izglītībā, tos mērķtiecīgi virzīt un kopīgi izmantot.

OECD un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 2018.gada 13.septembrī uzsāka sadarbības projektu „Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas attīstība”, lai līdz 2020.gada beigām izstrādātu un apstiprinātu „Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam”.

Projekta pirmajā posmā OECD Prasmju centra eksperti sagatavoja ziņojumu „OECD Latvijas Prasmju stratēģija: Novērtējums un rekomendācijas”, kurā ir iekļauta analīze par Latvijas prasmju attīstības politiku un praksi, kā arī rekomendācijas turpmākajai rīcībai.

Vairāk par projektu IZM mājaslapā.

Avots: IZM

19.12.2019.

error: Content is protected !!