RSS Feed

Izglītības kvalitātes valsts dienests koordinēs EQAVET ieviešanu

2013.gada 1.maijā stājās spēkā Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) jaunais nolikums (Ministru kabineta noteikumi Nr.225, Rīgā 2013.gada 23.aprīlī)

Nolikumā definēts IKVD darbības jaunais mērķis – nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā visu veidu un pakāpju izglītības iestādēm. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība ir saistāma ar nepieciešamību pilnveidot pašreizējo ārējās izglītības kvalitātes vērtēšanas (akreditācijas) sistēmu, nodrošinot šīs novērtēšanas metodikas izstrādi un pilnveidi. Jaunais dienesta nolikums nosaka IKVD funkcijas, uzdevumus, tiesības, struktūru, dienesta vadītāja kompetenci, kā arī dienesta darbības tiesiskuma nodrošināšanu un pārskatu sniegšanas kārtību. Viens no IKVD jaunajiem uzdevumiem ir koordinēt Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras (EQAVET) un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāju ieviešanu profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā.

Ar nolikuma tekstu var iepazīties jaunie.likumi.lv mājaslapā

Avots: MK

error: Content is protected !!