RSS Feed

Turpināsies vērienīga profesionālās izglītības iestāžu modernizācija

2015.gada 24.februārī Ministru kabinets izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu „Par paveikto un turpmāko rīcību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas nodrošināšanai”.

Jaunajā plānošanas periodā ir paredzēts modernizēt 26 profesionālās izglītības iestādes. Plānotais finansējums ir 104 786 645 EUR, t.sk. Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums 89 068 648 EUR (85%) un nacionālais publiskais finansējums 15 717 997 EUR (15%). Atbalsts tiek plānots profesionālās izglītības iestāžu, it īpaši profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC), infrastruktūras, t.sk. sporta infrastruktūras un dienesta viesnīcu, izveidei un sakārtošanai, mācību līdzekļu un aprīkojuma iegādei, t.sk., jaunu profesionālo izglītības programmu īstenošanai prioritārajās izglītības tematiskajās jomās vai programmu grupās.

Pirmkārt, ir plānots pilnībā pabeigt to profesionālās izglītības iestāžu mācību vides sakārtošanu, kurās jau ir ieguldīti ERAF līdzekļi, bet atsevišķi infrastruktūras objekti nav modernizēti. Otrkārt, plānots modernizēt tās profesionālās izglītības iestādes, kuras īsteno prioritārās profesionālās izglītības programmas, bet kurās investīcijas nav veiktas. Treškārt, pēc saskaņošanas ar NEP/Kultūrizglītības padomi, atbalsts plānots reģiona ekonomiskās attīstības vajadzībās balstītu jaunu profesionālās izglītības programmu izveidei un mācību līdzekļu un tehniskā aprīkojuma iegādei.

MK ir uzdevis IZM sadarbībā ar Kultūras ministriju noteikt potenciālo finansējuma saņēmēju loku, sagatavot projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus un atbilstošus Ministru kabineta noteikumus, lai 2015.gada laikā varētu uzsākt projektu īstenošanu.

Ziņojumā ir ietverta arī informācija par līdz šim veikto modernizācijas gaitu. Kopumā 2007.-2015.gada laikā infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija ir notikusi (vai vēl notiek) 27 profesionālās izglītības iestādēs, no kurām 20 ir IZM, viena Labklājības ministrijas, trīs – Kultūras ministrijas un trīs pašvaldību padotībā esošas profesionālās izglītības iestādes. Iepriekš minētās 27 profesionālās izglītības iestādes īsteno 95 prioritārās profesionālās izglītības programmas, no kurām pilnībā modernizētas 72 programmas. Kopējais investīciju apjoms bija 161 134 055 EUR.

 

Avots: MK

18.03.2015.

error: Content is protected !!