RSS Feed

Profesionālās izglītības iestāžu skolotāju tālākizglītībai apstiprina finansējumu EUR 6,5 milj. apmērā

2016.gada 3. maijā valdība apstiprināja „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi” īstenošanas noteikumus”. Šim mērķim kopējais plānotais finansējums ir EUR 6,5 miljoni, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums ir EUR 5,5 miljoni, bet valsts budžeta līdzfinansējums – gandrīz EUR 1 miljons.

Projekts paredz atbalsta pasākumus izglītības iestāžu, kas īsteno sākotnējās profesionālās izglītības, kā arī profesionālās tālākizglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas. Projektā plānotās aktivitātes ir vērstas uz:

  • Efektīvas pārvaldības principu īstenošanu;
  • Attīstības stratēģiju aktualizāciju un ar to saistīto cilvēkresursu attīstības plāna izstrādi;
  • Profesionālās izglītības skolotāju, prakses vadītāju un amata meistaru, darba vidē balstīto mācību vadītāju un administrācijas pārstāvju vispārējo pamatprasmju un profesionālo prasmju pilnveidi;
  • Atbalsta pasākumiem nozaru pārstāvjiem kapacitātes celšanai profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā un eksaminācijā.

Projektu īstenos Valsts izglītības satura centrs. Projekta īstenošanā kā sadarbības partnerus plānots iesaistīt izglītības iestādes, kas īsteno sākotnējās profesionālās izglītības programmas (prioritāri profesionālās izglītības kompetences centrus un koledžas) un Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2022.gada 31. decembrim.

Visu MK noteikumu tekstu skatīt šeit.

 

Avots: MK

13.05.2016.

error: Content is protected !!