RSS Feed

Valdības apstiprināts plāns pieaugušo izglītībai 2016.-2020.gadam

Ministru kabineta sēdē 2016.gada 3. maijā valdība apstiprināja „Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plānu 2016.-2020.gadam”. Plāns paredz vienotas un ilgtspējīgas pieaugušo izglītības sistēmas izveidi un ir orientēts uz pārskatāmas un saskaņotas sistēmas darbību, ievērojot reģionālās vajadzības, vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes. Tas veidos pieaugušajiem kvalitatīvas izglītības piedāvājumu, radot saskaņotu normatīvo aktu sistēmu un efektīvu resursu (tai skaitā finanšu) pārvaldi.

Pieaugušo izglītības politikas ieviešana plānota visā Latvijas teritorijā, iesaistot vairākas puses: Izglītības un zinātnes ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Valsts izglītības attīstības aģentūru, pašvaldības, augstskolas, koledžas, profesionālās izglītības kompetences centrus, formālās un neformālās izglītības iestādes, darba devēju apvienības, NVO un citus sociālos partnerus, kā arī iesaistot citas nozares ministrijas (AM, KM, ZM, VM, TM), kas īsteno pieaugušo izglītību nozares sektorālo profesionālās pilnveides vajadzību nodrošināšanai.

Lai novērstu atbildību un funkciju sadrumstalotību, piedāvātais pieaugušo izglītības modelis paredz pieaugušo izglītības pārvaldības padomes (PIPP) izveidi, tajā ietverot pieaugušo izglītībā iesaistīto ministriju un organizāciju pārstāvjus, kas nodrošinās kopējo sistēmas pārraudzību.

Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē būs nodarbināto kvalifikācijas paaugstināšana un pārkvalifikācija, Labklājības ministrija pārraudzīs bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū atbilstoši īstermiņa darba tirgus prognozēm un darbu ar sociālās atstumtības riskam pakļautām personām, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, bet Ekonomikas ministrija veiks darba tirgus analīzi un izstrādās darba tirgus vidējā termiņa un ilgtermiņa prognozes.

Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plāna 2016.-2020.gadam īstenošanai sākotnēji tiks izmantots 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” finansējums 27 miljonus eiro apmērā.

Aktuālā informācija par profesionālās pilnveides, tālākizglītības vai neformālās izglītības programmu apguves iespējām būs pieejama mājas lapā www.muzizglitiba.lv un Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā.

 

Avots: IZM

13.05.2016.

error: Content is protected !!