RSS Feed

Jauniešu karjeras izvēlei un attīstībai paredzēti EUR 23 miljoni

2016.gada 7. jūnijā valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu finansiāli apjomīgu atbalsta pasākumu īstenošanai jauniešu karjeras izvēlei un attīstībai Latvijā.

Noteikumu projekts paredz īstenot darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifisko atbalsta mērķi „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” un nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas 8.3.5. specifisko atbalstu, prasības projekta iesniedzējam un projekta sadarbības partneriem, sasniedzamo mērķi un rādītājus (finanšu, rezultāta, iznākuma un specifiskos iznākuma rādītājus), atbalstāmās darbības, izmaksu attiecināmību, vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību, projekta īstenošanas un vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus, kā arī pieejamo finansējuma apjomu.

Kopējais plānotais 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa finansējums ir EUR 23 080 688, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums ir EUR 19 618 584, valsts budžeta līdzfinansējums EUR 3 462 104.

Noteikumu projekts paredz, ka 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa sasniegšanu nodrošinās ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām vai izglītības pārvaldēm un valsts dibinātām profesionālās izglītības iestādēm, kurām ir piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss.

Lasīt apstiprinātos MK noteikumus..

 

Avots: IZM

27.06.2016.

error: Content is protected !!