RSS Feed

Ministru kabinets pieņem noteikumus par darba vidē balstītām mācībām

2016.gada 15. jūlijā Ministru kabinets apstiprināja noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības.

Saskaņā ar noteikumiem izglītības iestāde organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības audzēkņiem, kuri pie komersanta, iestādē, biedrībā, nodibinājumā, pie fiziskas personas, kura reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī individuālā uzņēmumā, tai skaitā zemnieku vai zvejnieku saimniecībā, un pie citiem saimnieciskās darbības veicējiem, īsteno individuālu darba vidē balstītu mācību plānu atbilstoši licencētai profesionālās izglītības programmai. Profesionālās izglītības programmas apguves rezultātā iegūstama profesionālā kvalifikācija – no pirmā līdz trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Noteikumos raksturots arī to izglītības iestāžu un izglītības programmu loks, uz kurām minētā kārtība neattiecas.

Noteikumi nosaka Nozaru ekspertu padomju veicamās atbalsta darbības, kā arī paredz pienākumus izglītības iestādei un uzdevumus uzņēmumam, kas izpildāmi, lai nodrošinātu darba vidē balstītu mācību organizēšanu un īstenošanu.

Lasīt MK noteikumus

 

Avots: MK

10.08.2016.

error: Content is protected !!