RSS Feed

Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kas veicinās nodarbināto profesionālo kompetenču pilnveidi

2016.gada 15. jūlijā Ministru kabinets pieņēma darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumus.

Noteikumu mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai savlaicīgi novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanā tiks ieguldīti turpat EUR 27 milj., tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums EUR 23 milj. un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 4 milj..

Projektā tiks iesaistīti nodarbinātie vecumā no 25 gadiem. Mērķa grupas ietver iedzīvotājus ar zemu izglītības līmeni, izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums vai ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu. Prioritārs atbalsts tiks sniegts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora piektās, septītās, astotās un devītās pamatgrupas profesijās, kā arī nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem ar rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, kā arī bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Par projekta īstenošanu atbildīgā institūcija ir Izglītības un zinātnes ministrija.
Projekta īstenošanas termiņš ir 2022.gada 31. decembris.

Lasīt MK noteikumus

 

Avots: MK

10.08.2016.

error: Content is protected !!