RSS Feed

Jauns Profesiju klasifikators

2016. gada 23.maijā Ministru kabinets pieņēma jaunus noteikumus “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”. Profesiju klasifikatorā profesijas klasificētas grupās atbilstoši Starptautiskās Darba organizācijas noteiktiem kodiem, kā arī noteiktas to kvalifikācijas pamatprasības un profesionālās darbības pamatuzdevumi. Tajā aprakstītas galvenās prasības, kuras ir jāzina un jāprot ikvienam cilvēkam, uzsākot darbu attiecīgajā profesijā.

Profesiju klasifikators ir sistematizēts profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) saraksts, kas veidots, lai nodrošinātu starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.
Salīdzinot ar iepriekšējo regulējumu, „Profesiju klasifikatoram” ir izmainīta forma, t.i., profesiju klasifikācija ir izveidota tabulu veidā, lai Profesiju klasifikatora lietotājam būtu vieglāk un saprotamāk atrast nepieciešamo profesiju un tās kodu.

Profesiju klasifikatora struktūra ir šāda:

  • profesijas, kas sagrupētas 10 pamatgrupās atbilstoši ISCO-08 klasifikācijā noteiktajiem kodiem augošā secībā;
  • pamatgrupas, kurās profesijas klasificētas apakšgrupās un mazajās grupās, kur apvienotas profesijas ar augstu līdzības pakāpi;
  • mazās grupas, kurās profesijas klasificētas atsevišķajās grupās, kur apvienotas atsevišķu darbības jomu atbilstošās profesijas;
  • profesijām atbilstošas kvalifikācijas pamatprasības (minimālais izglītības līmenis, teorētisko zināšanu, prasmes un atbildības pakāpe, kas nodrošina darba pamatuzdevumu sekmīgu izpildi), kas norādītas profesiju mazajā grupā un attiecināmas uz visām tajā iekļautajām atsevišķo grupu profesijām;
  • profesijām atbilstoši pamatuzdevumi, kas norādīti katrai atsevišķajai grupai.

Ministru kabineta noteikumi stājās spēkā 2017. gada 1. jūnijā.

Ar Ministru kabineta noteikumiem var iepazīties šeit.

Plašāka informācija par noteikumiem Labklājības ministrijas mājas lapā

 

Avots: Labklājības ministrija

30.06.2017.

error: Content is protected !!