RSS Feed

Uzsākta ECVET aktivitāte

Valsts izglītības un attīstības aģentūra (VIAA) no 2014.gada 1. aprīļa līdz 2015.gada 31. martam īsteno ECVET aktivitāti, kuras ietvaros tiek atbalstīts četru nacionālo ekspertu darbs. Aktivitāte tiek ieviesta Eiropas Savienības Erasmus+ 2014. gada programmas ietvaros.

Aktivitātes mērķis ir popularizēt un sekmēt ECVET ieviešanu Latvijā, izplatot informāciju un paaugstinot izpratni par ECVET principu pielietojumu un to iekļaušanu profesionālajā izglītībā.

Aktivitātes īstenošanas laikā paredzēti vairāki pasākumi:

  • Izglītības un zinātnes ministrijas nominēto četru ECVET nacionālo ekspertu mācības, t.i., piedalīšanās dažādos nacionālos un starptautiskos semināros par ECVET ieviešanas jautājumiem;
  • Informācijas ievietošana un aktualizēšana par ECVET ieviešanu VIAA mājas lapā (VIAA mājas lapa > Erasmus+ > ECVET aktivitāte);
  • Priekšlikumu sagatavošana un iesniegšana Izglītības un zinātnes ministrijā par ECVET principu ieviešanu Latvijā;
  • Nacionālo konferenču un semināru organizēšana par ECVET principiem Latvijas un Eiropas kontekstā.

ECVET nacionālie eksperti:

  • Gunta Kinta, Akadēmiskās informācijas centra Projektu departamenta vadītāja
  • Armanda Auziņa, Ogres tehnikuma direktora vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā
  • Laura Iveta Strode, Valsts izglītības satura centra Nozaru konsultante profesionālās izglītības satura jautājumos
  • Kaspars Kiris, Rīgas Amatniecības vidusskolas nodaļas vadītājs, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektors un doktorants, kas izstrādā promocijas darbu par profesionālās vidējās izglītības attīstības jautājumiem

Vairāk informācijas par ECVET un ECVET aktivitāti skatīt VIAA mājas lapā sadaļā Erasmus+, ECVET aktivitāte.

 

Avots: VIAA

20.10.2014.

error: Content is protected !!