RSS Feed

Noslēdzies projekts profesionālās izglītības satura reformai un kvalitātes paaugstināšanai

26. novembrī notika Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotā konference, kas bija veltīta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” noslēgumam. Projekta laikā, kas ilga piecus gadus, ir izveidots stabils pamats profesionālās izglītības tālākai attīstībai, kvalitātei un prestižam.

Projektā ietvaros ir izpētītas nozares un izstrādātas nozaru kvalifikāciju struktūras, pilnveidoti profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības. Ir radīta jauna – moduļu pieeja mācību procesam, ieviešot uz prasmēm un rezultātiem balstītas izglītības programmas daļas, kas ļauj profesionālo izglītību elastīgi pielāgot darba tirgus prasībām. Ir izstrādāts jauns eksāmenu saturs 32 profesionālajām kvalifikācijām. Ir ieviests prasmju atzīšanas mehānisms un atbilstīgi Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūrai profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET), ieviesti vienotie profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāji. Ir izveidots sistēmisks sadarbības mehānisms starp nozaru darba devējiem, darba ņēmējiem, valsts pārstāvjiem un profesionālās izglītības iestādēm – nozaru ekspertu padomes, kuru darbība nostiprināta normatīvajā regulējumā.

ESF projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” VIAA īstenoja sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu. Kopējais projekta finansējums bija vairāk nekā 3,6 miljoni eiro.

Vairāk par konferenci VIAA mājas lapā.

 

Avots: IZM

27.11.2015.

error: Content is protected !!