RSS Feed

Pieņemti MK noteikumi, kas nodrošinās profesionālās izglītības atbilstību EKI prasībām

2016.gada 26. aprīlī Ministru kabinets pieņēma noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.5.2. specifisko atbalsta mērķi „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai”.

Projekta mērķis ir pilnveidot profesionālās izglītības saturu un saskaņā ar Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru aktualizēt un izstrādāt profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības, izstrādāt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, ieviešot izglītības programmu modulāro pieeju un nodrošinot nepieciešamos mācību līdzekļus programmu kvalitatīvai īstenošanai.

Projekta īstenošanā tiks ieguldīti EUR 12,9 milj., tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums EUR 11 milj. un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 1,8 milj. apmērā.

Projekta laikā tiks izstrādāti 160 profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, kā arī 184 modulārās profesionālās izglītības programmas.

Projektu ciešā sadarbībā īstenos Valsts izglītības satura centrs, Izglītības kvalitātes valsts dienests un sadarbības partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome.

Lasīt atstiprināto MK noteikumu tekstu.

 

Avots: MK

3.05.2016.

error: Content is protected !!