RSS Feed

Projekts kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaita palielināšanai pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā

2016.gada 15. jūlijā Ministru kabinets apstiprināja darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanas noteikumus.

Noteikumu mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projektā tiks iesaistīti profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, kuri mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās. Noteikumi neattiecas uz Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas padotībā esošo valsts profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas profesionālās izglītības programmu audzēkņiem, ja minētās izglītības programmas tiek īstenotas pēc uzņēmuma pasūtījuma. Projektā netiks ietverti arī to izglītības programmu audzēkņi, kurās iegūstamā profesionālā kvalifikācija atbilst reglamentētajai profesijai atbilstoši normatīvajam regulējumam, kas nosaka reglamentēto profesiju un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

Projekta plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir gandrīz EUR 22 milj., tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums EUR 19 milj. un valsts budžeta līdzfinansējums EUR 3 milj..

Lasīt MK noteikumus

 

Avots: MK

18.08.2016.

error: Content is protected !!