RSS Feed

Profesionālajā izglītībā īstenos atbalsta pasākumus iestāžu efektīvai pārvaldībai un personāla kompetenču pilnveidei

2016. gada 15. decembrī Rixwell Elefant hotel norisinājās Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta „Profesonālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” seminārs, kura ietvaros tā dalībnieki tika iepazīstināti ar Projekta mērķa grupu, iznākuma rādītājiem, kā arī notika diskusijas par sadarbības partneru iesaistes veidiem, mērķa grupas vajadzībām un ieguldījumu projekta īstenošanā.

Projekta SAM: 8.5.3. “Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi” mērķis ir nodrošināt izglītības iestāžu, kas īsteno sākotnējās profesionālās izglītības, profesionālās tālākizglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas, efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla vispārējo prasmju un profesionālo kompetenču pilnveidi.

Projekta īstenošanas gaitā tiks īstenoti atbalsta pasākumi profesionālās izglītības iestāžu efektīvas pārvaldības principu īstenošanai (profesionālo izglītības iestāžu attīstības stratēģiju pilnveidošanai, izglītības iestāžu direktoru, to vietnieku u.c. administrācijas pārstāvju profesionālajai pilnveidei, t.sk. cilvēkresursu un stratēģiskajai plānošanai, pieaugušo izglītībai, sadarbības veicināšanai ar darba devējiem, administratīvo un vadības kompetenču pilnveidei). Tāpat tiks sniegts atbalsts profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu, prakses vadītāju un amata meistaru, darba vidē balstītu mācību vadītāju un administrācijas pārstāvju vispārējo pamatprasmju un profesionālo kompetenču pilnveidei, kā arī atbalsta pasākumi mentoringa procesam un nozaru pārstāvjiem kapacitātes palielināšanai profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā un eksaminācijā.

Projekta kopējais finansējums pārsniedz 6 milj. euro, no tiem apmēram 5 milj. euro ir Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums.

Projektu īstenos Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu un profesionālās izglītības iestādēm. Projektu īstenos no 2016.gada 24.novembra līdz 2022.gada beigām. Projekta sadarbības partneri ir Latvijas darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome un Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Lasīt vairāk par projektu šeit.

 

Avots: VISC

15.02.2017.

error: Content is protected !!