RSS Feed

Profesionālajā izglītībā turpinās īstenot pasākumus nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveidošanai

2017.gada 8.februārī Ventspilī notika Seminārs republikas pilsētu, novadu izglītības pārvalžu un profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem par ESF specifisko atbalsta mērķu projektu īstenošanu un plānoto 2017. gadā, kurā klātesošie tika iepazīstināti ar projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” saturu, mērķiem un galvenajām projekta ietvaros plānotajām darbībām.

Projekta SAM: 8.5.2. “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” mērķis ir pilnveidot nozaru kvalifikācijas sistēmu. Tas tiks panākts pilnveidojot profesionālās izglītības saturu un aktualizējot un izstrādājot profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības saskaņā ar Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūru, kā arī izstrādājot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, ieviešot izglītības programmu modulāro pieeju un nodrošinot nepieciešamos mācību līdzekļus programmu kvalitatīvai īstenošanai. Projekta tiešais mērķis ir izstrādāt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālās izglītības saturu un nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai.

Projekta kopējais finansējums ir virs 12,1 milj. euro, t.sk. Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums ir turpat 10,3 milj euro.

Projektu īstenos Valsts izglītības satura centrs un tā īstenošanas laiks ir no 2016.gada 16.decembra un turpināsies līdz 2021.gada beigām. Projekta sadarbības partneri ir Latvijas darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome un Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Lasīt vairāk par projektu šeit.

 

Avots: VISC

27.02.2017.

error: Content is protected !!