RSS Feed

Profesiju standartus apstiprinās PINTSA

2017.gada 14.martā Ministru kabinets apstiprināja grozījumus Profesionālās izglītības likumā, ar kuriem Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomei tiek paredzētas tiesības apstiprināt profesijas standartus, profesionālās kvalifikācijas prasības (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozaru kvalifikāciju struktūras. Savukārt, Ministru kabinets noteiks obligāti piemērojamo profesijas standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu.

Tas paātrinās profesiju standartu izstrādes un saskaņošanas procesu un nodrošinās, ka izglītības sistēma varēs elastīgi un operatīvi reaģēt uz izmaiņām darba tirgū, pielāgojot tam profesionālās izglītības saturu.

Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes jaunā kārtība tika apstiprināta Ministru kabinetā jau 2016. gada 27. septembrī. Tā paredz mērķtiecīgu nozares darba tirgus prasību noteikšanu, iesaistot nozaru ekspertu padomju nominētus pārstāvjus, un nosaka profesiju standartu, profesionālās kvalifikācijas prasību un nozaru kvalifikāciju struktūru izstrādi atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (LKI), norādot tās līmeni. LKI līmenis raksturojams ar mācīšanās rezultātiem: zināšanām, prasmēm, kompetenci, autonomiju un atbildību. Valsts izglītības satura centrs organizē profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādi atbilstoši LKI 2.-5.līmenim, bet Izglītības un zinātnes ministrija – atbilstoši LKI 6.-7.līmenim.

Profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas prasības ir publiskotas Valsts izglītības satura centra tīmekļvietnē.

Likumprojekts “Grozījumi Profesionālās izglītības likumā” pieejams šeit.
Likumprojekts vēl jāapstiprina Saeimā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 633 “Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība” pieejami šeit.

 

Avots: MK

11.04.2017.

error: Content is protected !!