RSS Feed

Panākta vienošanās par darba tirgū vajadzīgajām kvalifikācijām

2018. gada martā izglītotāji un darba devēji vienojās par profesionālajām kvalifikācijām, kuras būs nepieciešamas darba tirgū.

Projektā „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (16.12.2016.-31.12.2021.), kuru ar ESF finansiālo atbalstu īsteno Valsts izglītības satura centrs, kopā ir paredzētas piecas darbības. Pirmā darbība „Nozaru kvalifikāciju sistēmas pilnveide, veicot nozaru izpēti un pilnveidojot struktūru” jau ir veiksmīgi pabeigta. Šīs darbības ietvaros tika pilnveidota nozaru kvalifikāciju sistēma un 14 nozaru kvalifikācijas struktūras, izstrādāta jauna nozares kvalifikācijas struktūra Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektoram.

Projekta pirmās darbības ietvaros tika veikti šādi uzdevumi:

  • Izvērtēti nozaru procesi, nosakot pamatprocesus un funkcijas, kā arī veicamos darbus un uzdevumus nozarē, izdalītas nozares darbības jomas – sektorus un pamatprocesus – nozares sastāvdaļas vai atzarus ar misiju un noteiktu specifiku, kas veidojas, balstoties uz kopīgiem darbības procesiem vai pazīmēm;
  • Pilnveidoti vai izstrādāti nozaru kvalifikāciju līmeņu apraksti atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem, izveidoti nozaru profesiju vispārīgie raksturojumi;
  • Pilnveidoti vai izstrādāti nozaru profesiju apraksti, izveidoti nozares profesiju, tajās ietilpstošo specializāciju un saistīto profesiju pārskati;
  • Izstrādāta nozares saistīto profesiju karte, t.i. vizualizēta apkopotā informācija par nozarē esošo profesiju atbilstību Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem.

Pašlaik turpinās aktivitātes citās projekta darbībās, piemēram, tiek izstrādāti 26 mācību līdzekļi, kas būs paredzēti profesionālās izglītības audzēkņiem un skolotājiem.

Sīkāk lasīt šeit.

 

Avots: VISC

29.03.2018.

error: Content is protected !!