RSS Feed

Apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos saistībā ar modulāro profesionālo izglītību

Grozījumi tika veikti 2018. gada 6. martā mainot 2011. un 2014. gada MK noteikumus, kas skar bezdarba samazināšanas pasākumus un bezdarbnieku kvalifikācijas paaugstināšanu. Ministru kabineta noteikumu grozījumu mērķis ir paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam.

Grozījumi paredz tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apgūšanu modulārās izglītības programmas veidā. Modulārā pieeja profesionālajā izglītībā ļauj ātrāk un elastīgāk reaģēt uz uzņēmumos gaidāmo vajadzību pieaugumu pēc jaunām prasmēm un iemaņām, vienlaikus ļaujot bezdarbniekiem apgūt arī īsāka un koncentrētāka satura tālākizglītības programmas, ko piedāvā valsts un privātās izglītības iestādes.

Modulārā profesionālā izglītība ietver vienu vai vairāku profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmu moduļu apguvi, atbilstoši profesionālās kvalifikācijas prasībās noteiktajām profesionālajām kompetencēm, prasmēm un zināšanām. Modulāro profesionālo izglītības programmu īstenošanas izmaksas sedz proporcionāli modulī paredzētajam mācību stundu skaitam un stundas likmei saskaņā ar kārtību un apmēriem, kas noteikti MK noteikumos.

Modulārās profesionālās izglītības īstenošanai nav būtiska ietekme uz mācību pasākumiem paredzēto finansējumu, jo plānots, ka daļa no bezdarbniekiem, tā vietā, lai apgūtu atsevišķu profesionālās izglītības programmu, izvēlēsies apgūt profesionālo izglītību modulārās izglītības programmu veidā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 134: „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem””.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 135: „Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas noteikumi””.

Avots: MK

6.03.2018.

error: Content is protected !!