RSS Feed

Profesionālās izglītības standartos tiek iekļauti moduļi un mācīšanās rezultāti

2017.gada 19. septembrī Ministru kabinets apstiprināja grozījumus 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu“, iekļaujot tajos regulējumu par moduļiem un mācīšanās rezultātiem.

Profesionālajā izglītībā ir paredzēta aizvien plašāka izglītības programmu modulārās pieejas ieviešana, tādēļ grozījumi profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības obligātajā profesionālajā saturā līdzās mācību priekšmetam paredz arī moduļus. Moduļu pamatā ir mācīšanās rezultāti, kas sastāv no novērtējuma un pierādāma zināšanu, prasmju un kompetenču kopuma.

Kvalitatīvāka profesionālās izglītības satura ieviešanai grozījumi nosaka par profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmu stratēģisko mērķi arī to, ka izglītības programmu apguves rezultātā izglītojamie iegūst kompetences, kas ietver zināšanas, prasmes, attieksmes, kuras nosaka profesiju standarti vai profesionālo kvalifikāciju prasības (ja profesijai nav nepieciešams izstrādāt atsevišķu profesiju standartu), no kuriem izriet profesionālo mācību priekšmetu vai moduļu praktiskais mācību un kvalifikācijas prakses saturs.

Grozījumos formulēts arī tas, ka profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas profesionālo saturu var apgūt klātienē darba vidē balstītās mācībās.
Grozījumi stājas spēkā 2017.gada 22. septembrī.
Ministru kabineta noteikumi Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” pieejami šeit.

 

Avots: MK

22.09.2017.

error: Content is protected !!