RSS Feed

Nosaka modulārās profesionālās izglītības vispārējo regulējumu

2017.gada 22. jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Profesionālās izglītības likumā, ar kuriem tiek noteikts modulārās profesionālās izglītības vispārējais regulējums.
Grozījumi definē, ka modulis ir profesionālās kvalifikācijas sastāvdaļa. Moduļa pamatā ir sasniedzamie mācīšanās rezultāti kā novērtējams un pierādāms zināšanu, prasmju un kompetenču kopums.

Moduļa programma ietver moduļa mērķus un uzdevumus, moduļa sasniedzamos rezultātus, moduļa saturu, satura apguves plānojumu, iegūtās izglītības vērtēšanas kritērijus un kārtību, kā arī programmas īstenošanai nepieciešamo metožu un līdzekļu uzskaitījumu. Savukārt, modulārā profesionālās izglītības programma ir profesionālās izglītības programma, kuras profesionālo saturu atkarībā no izglītības programmai izvirzītā mērķa veido moduļu kopums un kuras apguves rezultātā var iegūt profesionālo kvalifikāciju.

Saskaņā ar grozījumiem, ja ir apgūts akreditētas modulārās profesionālās izglītības programmas modulis vai vairāki moduļi, kuri ir atpazīstami darba tirgū, bet neapliecina profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, izglītības iestāde izsniedz apliecību par attiecīgā moduļa vai attiecīgo moduļu apguvi. Apliecībā norāda izglītības iestādes nosaukumu, izglītības guvēja vārdu, uzvārdu un personas kodu, akreditētās izglītības programmas kodu un nosaukumu, apgūto moduļu nosaukumus, sasniegtos rezultātus un vērtējumu, apguves laiku, izglītības iestādes vadītāja vārdu un uzvārdu, izsniegtās apliecības numuru un izsniegšanas datumu.

Modulārās profesionālās izglītības programmas var īstenot profesionālajā pamatizglītībā, arodizglītībā, profesionālajā vidējā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā.

Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādes mērķis ir pārstrukturēt profesionālās izglītības saturu, ieviešot uz kompetencēm un sasniedzamajiem rezultātiem balstītas izglītības programmas un veicinot profesionālās izglītības elastīgu sasaisti ar aktuālajām darba tirgus prasībām konkrētajā tautsaimniecības nozarē un profesijā.
Grozījumi Profesionālās izglītības likumā stājās spēkā 2017.gada 6.jūlijā.

Ar Profesionālās izglītības likumu var iepazīties šeit.

 

Avots: Saeima

8.09.2017.

error: Content is protected !!