RSS Feed

Latvijas normatīvajos aktos nostiprina nozaru ekspertu padomju darbību

2016.gada 15. jūlijā valdība apstiprināja nozaru ekspertu padomju izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtību, tādejādi, ar ārējo normatīvo aktu starpniecību nodrošinot to funkcijas, tiesības un darbību ilgtermiņā.

Lasīt vairāk »Apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kas veicinās nodarbināto profesionālo kompetenču pilnveidi

2016.gada 15. jūlijā Ministru kabinets pieņēma darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumus.

Lasīt vairāk »Ministru kabinets pieņem noteikumus par darba vidē balstītām mācībām

2016.gada 15. jūlijā Ministru kabinets apstiprināja noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības.

Lasīt vairāk »Jauniešu karjeras izvēlei un attīstībai paredzēti EUR 23 miljoni

2016.gada 7. jūnijā valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu finansiāli apjomīgu atbalsta pasākumu īstenošanai jauniešu karjeras izvēlei un attīstībai Latvijā.

Lasīt vairāk »Profesionālās izglītības iestāžu skolotāju tālākizglītībai apstiprina finansējumu EUR 6,5 milj. apmērā

2016.gada 3. maijā valdība apstiprināja „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi” īstenošanas noteikumus”. Šim mērķim kopējais plānotais finansējums ir EUR 6,5 miljoni, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums ir EUR 5,5 miljoni, bet valsts budžeta līdzfinansējums – gandrīz EUR 1 miljons.

Lasīt vairāk »Valdības apstiprināts plāns pieaugušo izglītībai 2016.-2020.gadam

Ministru kabineta sēdē 2016.gada 3. maijā valdība apstiprināja „Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plānu 2016.-2020.gadam”. Plāns paredz vienotas un ilgtspējīgas pieaugušo izglītības sistēmas izveidi un ir orientēts uz pārskatāmas un saskaņotas sistēmas darbību, ievērojot reģionālās vajadzības, vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes. Tas veidos pieaugušajiem kvalitatīvas izglītības piedāvājumu, radot saskaņotu normatīvo aktu sistēmu un efektīvu resursu (tai skaitā finanšu) pārvaldi.

Lasīt vairāk »Valdība apstiprina profesionālo kvalifikāciju sarakstu, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni

2016.gada 26. aprīlī Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr. 263 „Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni”. Noteikumi nosaka tās profesionālās kvalifikācijas pēc arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu apguves, kurās ar noteikumu spēkā stāšanos kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni.

Lasīt vairāk »Profesionālās izglītības iestādes turpmākai modernizācijai saņems EUR 104,7 miljonus

2016.gada 29. aprīlī spēkā stājās Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie Ministru kabineta noteikumi Nr. 249 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi”.

Lasīt vairāk »Apstiprināti grozījumi MK noteikumos audzēkņu zināšanu pilnveidei eksaktajos mācību priekšmetos

2016.gada 8. martā Ministru kabinets apstiprināja grozījumus noteikumos par valsts profesionālās vidējās izglītības un valsts arodizglītības standartu. Grozījumi paredz iekļaut dabaszinības vai fiziku, vai ķīmiju kā vispārizglītojošos mācību priekšmetus.

Lasīt vairāk »Apstiprināts plāns karjeras izglītībai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020.gadam

2015.gada 30. decembrī ar Ministru kabineta (MK) rīkojumu tika apstiprināts „Karjeras izglītības īstenošanas plāns valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020.gadam”. Plānu sagatavoja Izglītības un zinātnes ministrija saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam. Plāns paredz nodrošināt karjeras izglītības sistēmas attīstību un pakalpojumu pieejamību.

Lasīt vairāk »« Older Entries

Newer Entries »

error: Content is protected !!